Matrix smart cabinet- Electronic lockers

G4S מיישמת מערכת מטריקס לניהול כלי נשק

G4S – מחברות האבטחה המובילות בעולם – שבין השאר מאבטחת את מתקני ישקר (מחברות קבוצה ברקשייר האתווי), רכשה את מערכת המטריקס לאבטחת וניהול מאגר כלי הנשק שלה, את המפתחות ואת יתר ציוד האבטחה בו היא משתמשת במפעלי ישקר.